Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

NOVICE

IBE praznuje 70 let delovanja

12. 06. 2019

Družba IBE d.d. je ob 70-letnici svojega delovanja v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani v sredo, 15.5.2019, organizirala dogodek za poslovne partnerje, v petek 24.5.2019 pa smo se na pikniku ob Zbiljskem jezeru srečali upokojenci in sodelavci IBE.


Tradicija projektantske in inženirske de­javnosti sega v obdobje začetka elektrifikacije Sloveni­je v začetku 20. stoletja. Po koncu druge svetovne vojne je bilo v Sloveniji organizirano delovanje dveh skupin, ki sta  v Ljubljani in Mariboru projektirali hidroelektrarne in pri tem uspešno izkoriščali pridobljena znanja in dokumentacijo iz obdobja medvojne gradnje hidroelektrarn Dravograd in Mariborski otok.

Marca leta 1949 je vlada FLRJ ustanovila podjetje Hidroelektroprojekt, ki je združilo obe skupini projektantov in imelo ob ustanovitvi 31 zaposlenih. V naslednjih letih je Hidroelektroprojekt postal samostojno projektivno podjetje, ki sta se mu pridružili še skupina za daljnovode in transformatorske postaje ter skupina sodelavcev iz Termoelektrarne Šoštanj.

Podjetje je projektiralo hidroelektrarne na Dravi, Savi in v Črni gori.

Dejavnost podjetja se je postopoma širila v projektiranje termoelektrarn in toplarn ter projektiranje  visokonapetostnih omrežij s transformatorskimi postajami, zato se je preimenovalo v Elektroprojekt in kasneje v Inženirski biro Elektroprojekt oziroma skrajšano IBE.

Po letu 1968 je IBE sodeloval pri izdelavi projektne dokumentacije in inženirskih storitev za najzahtevnejše hidroenergetske, termoenergetske, prenosne in industrijske objekte. Vključil se je v izgradnjo Nuklearne elektrarne Krško, postavitev  220 kV povezav in 400kV prenosne daljnovodne zanke  ter  izgradnjo in razvoj plinovodnega omrežja v Sloveniji. Število zaposlenih je naraslo na 370, od tega jih je 60 delovalo v oddelku za inženiring pri organizaciji izgradnje in nadzora.

V drugi polovici 80-ih let se je obseg gradnje elektroenergetskih objektov v Sloveniji precej zmanjšal in IBE se je usmerjal in preizkusil tudi na tujih tržiščih na Bližnjem in Srednjem Vzhodu, v Južni Ameriki, Kanadi, Rusiji.

Po osamosvojitvi se je družbeno podjetje leta 1995 preoblikovalo v delniško družbo z imenom IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring. Družba je nadaljevala svoje delo za naročnike v elektrogospodarstvu, infrastrukturi in industriji ter sodelovala pri obnovi železnic in pri cestnem programu, se mednarodno uveljavila in postala član mednarodnih strokovnih organizacij in profesionalnih združenj.

Kakovost storitev, multidisciplinarnost in vključevanje v zahtevne projekte ostajajo zaščitni znak družbe. IBE je kot prva slovenska inženirska družba prejel certifikat ISO 9001.

Projekti obnovljivih virov energije so eden izmed temeljev IBE že od ustanovitve. Družba je vključena v prenovo in doinstalacijo hidroelektrarn na Savi, Dravi in Soči.  Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi s pripadajočimi infrastrukturnimi ureditvami je največji nizkoogljični projekt proizvodnje električne energije v Sloveniji od osamosvojitve naprej.

V tujini sodelujemo pri gradnji, prenovi in načrtovanju hidroelektrarn v Črni Gori, Bosni in Hercegovini in Kazahstanu. 

Na področju termoenergetike družba načrtuje gradnjo novih objektov s plinskim gorivom in izvaja projekte v zvezi z zanesljivo oskrbo države z naftnimi derivati.

Na nuklearnem področju je družba vključena v projekte povečanja jedrske varnosti, ki se odvijajo na podlagi izkušenj iz nesreče v Fukušimi in podaljšanja obratovanja Nuklearne elektrarne Krško ter v projekt odlaganja radioaktivnih odpadkov.

Na področju prenosnega in distribucijskega omrežja električne energije ter sistemov vodenja sodeluje IBE pri uvajanju novih tehnologij in trendov na področju prenosa električne energije, ki električna omrežja nadgrajujejo v pametna omrežja.

Družba projektira v farmacevtski, kemični in avtomobilski industriji, v logistiki in transportu, vključno z  energetskimi postroji v vseh vejah industrije.

V železniški in cestni prometni infrastrukturi se je družba uveljavila predvsem pri projektiranju strojnih in električnih sistemov v predorih ter križanju energetskih vodov s prometnimi infrastrukturami.

Za IBE pomemben tržni segment je visokotlačno prenosno plinovodno omrežje s kompresorskimi postajami in nizkotlačna distribucijska plinovodna omrežja.  

Drzne ideje in napredne rešitve arhitektov in inženirjev se  realizirajo pri projektiranju javnih in poslovnih stavb.

Družba pri razvoju projektov skrbi tudi za njihovo okoljsko sprejemljivost, sodeluje tudi v vseh fazah načrtovanja čistilnih naprav  ter naprav za obdelavo odpadkov in čiščenje dimnih plinov.

Poslovni odnosi, ki jih družba gradi z naročniki temeljijo na partnerskem sodelovanju in spremljanju investicijskega razvoja naročnikov skozi daljše časovno obdobje.

Pri projektiranju kompleksnih investicijskih posegov v svoje delo vključujemo tudi druge slovenske in tuje projektantske organizacije  in strokovne inštitucije in na ta način na kompleksnih projektih zagotavljamo celovitost projektih obdelav.

Celovitost storitev IBE zahteva od zaposlenih široka znanja, saj sodelujejo v vseh fazah investicijskega procesa: raziskavah, umeščanju projektov v prostor, izdelavi investicijske in projektne dokumentacije ter nadzora in inženiringu. Skoraj 1300 zaposlenih je v 70 letih delovanja ustvarilo več kot 43.000 projektnih map, ki so shranjene v arhivu projektne dokumentacije. Letno tiskalniki v IBE natisnejo več kot 90 km načrtov in razmnožijo 1.700.000 kopij besedil.

Izjava mag. Uroša Mikoša, glavnega direktorja družbe IBE d.d.:

Za nami je že 70 let pisanja skupne zgodovine ter vrsta zahtevnih projektov pri katerih načrtovanju in gradnji smo sodelovali in trajnostno spreminjali podobo Slovenije in drugih področij.

Brez   dolgoročnih partnerskih odnosov s ključnimi naročniki, poslovnimi partnerji, brez visoke stopnje zaupanja, tudi osebnega in seveda tudi brez vrhunskih strokovnjakov in kvalitetnih projektnih skupin, polnih zanosa in izvirnih zamisli, to ne bi bilo mogoče.

Prepričan sem, da bomo tudi v bodoče načrtovali projekte, ki bodo našim naročnikom prinašali prednosti in z njihovim uresničevanjem ustvarjali izzive vsem za boljšo prihodnost.


IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
Telefaks: +386 1 2510 527
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE