Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Reference

Projektiranje in svetovanje, ENERGETIKA

Energetika je tržno področje, ki ima v podjetju IBE najdaljšo tradicijo in predstavlja temeljno dejavnost družbe. S tovrstnimi projekti in izzivi se spopadamo že od ustanovitve leta 1949 in jih odtlej tudi uspešno rešujemo. V tem času smo prispevali (in še vedno prispevamo) ogromen delež pri gradnji za našo državo vitalnih objektov, kot so:

 • hidroelektrarne na Dravi, Savi in Soči,
 • visokonapetostna omrežja vseh napetostnih nivojev do 400 kV, vključno s pripadajočimi transformatorskimi postajami,
 • termoenergetski objekti TE Šoštanj, TE Trbovlje, TE-TOL, TE Brestanica, številne industrijske termoelektrarne - toplarne,
 • NE Krško,
 • vodenje in avtomatizacija slovenskega elektroenergetskega sistema.

Projektiranje in svetovanje, INDUSTRIJA

Industrija zavzema pomemben del dejavnosti podjetja IBE. Začetki udejstvovanja na tem področju segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so naši strokovnjaki izkušnje s področja energetike uspešno prenesli na področje industrije. Čeprav je bila naša dejavnost sprva osredotočena na industrijsko energetiko, je hitro prerasla njene okvire in se razširila tudi na področje lesnopredelovalne in kemične industrije. Temu pa je sledil prodor v prehrambeno in farmacevtstko industrijo. V zadnjem obdobju beležimo lepe uspehe tudi na področju avtomobilske in gumarske industrije.

Projekti vključujejo gradbene in arhitektonske rešitve, strojne in elektro inštalacije, nadzorne in protipožarne sisteme, tehnično varovanje ter izdelavo tehnološke dokumentacije.

Kot za ostala tržna področja tudi za industrijo velja, da je prestopila meje naše države. Od vsega začetka držimo korak s tujimi ponudniki podobnih storitev in smo tako strokovno kot cenovno konkurenčni tudi na tujih trgih.


Projektiranje in svetovanje, JAVNI, POSLOVNI IN STANOVANJSKI OBJEKTI

IBE se je kot družba z bogatimi izkušnjami na tehnološko zahtevnih zgradbah že uveljavila pri projektiranju, tehničnem svetovanju, investitorskem inženiringu in strokovnem nadzoru kompleksnih gradenj javnega in zasebnega sektorja.

Za ministrstva, občine, lokalne skupnosti in druge investitorje načrtujemo:

 • poslovno-trgovske centre,
 • mejne prehode,
 • bolnišnice in zdravstvene domove,
 • šole,
 • knjižnice.

Projektiranje in svetovanje, INFRASTRUKTURA

​Splošna širitev dejavnosti je v podjetju IBE zajela tudi področje infrastrukture. Poleg projektiranja se je v našem delu uveljavil tudi tako imenovani dobaviteljski inženiring po sistemu "ključ v roke", s katerim smo nadgradili našo osnovno storitev.

Družba se je vključila v izgradnjo cestnega programa RS (projekti instalacij v predorih, cestninske postaje in križanje avtocest z energetskimi vodi). Za Slovenske železnice projektiramo in gradimo napajalne postaje za vozno mrežo. Prav tako smo dejavni tudi na področju študij ogrevanja mest in projektiranja vročevodnih in plinskih omrežij. Posebno plinovodi predstavljajo pomemben delež podjetja IBE na področju infrastrukture.


Revidiranje projektne dokumentacije

Visoka raven strokovnih znanj in izkušenj naših ekspertov iz različnih strokovnih področij predstavlja osnovni predpogoj za izvajanje revidiranja projektne in druge dokumentacije. Pogosto se prav v procesu revidiranja dogovorijo projektne rešitve, ki so najbolj optimalne za konkreten objekt.

Obseg revidiranja je lahko omejen z zakonodajo, ki ureja graditev objektov, lahko pa je tudi v skladu s potrebami in zahtevami naročnika izredno širok. Revidiranje projektne dokumentacije izvajamo po Zakonu o graditvi objektov v celoti z lastnimi strokovnjaki, ki so nosilci licence pooblaščenega revidenta, in pri tem se lahko pohvalimo z mnogimi referencami iz različnih tržnih področij.


Izvedbeni inženiring

​V IBE dopolnjujemo obseg storitev z dodatnimi dejavnostmi s ciljem ponuditi celovite rešitve in s tem tudi najvišje dodane vrednosti. Tako se je poleg projektiranja in svetovanja v našem delu uveljavil tako imenovani izvedbeni inženiring, s katerim smo nadgradili naše osnovne storitve.

Izvedbeni inženiring, ki ga izvajamo tudi po principu "ključ v roke", predstavlja pomembno tržno dejavnost IBE predvsem na strokovnih področjih, ki jih tehnološko zelo dobro obvladujemo. Med ta področja sodijo specifični sistemi v:

 

 • železniški in energetski infrastrukturi,
 • industriji,
 • javnih objektih,
 • hidro in termo energetskih objektih,
 • objektih prenosa in distribucije električne energije na SN in VN nivoju.

Gradbeni nadzor in svetovalni inženiring

Kvalitetno izvajanje gradbenega nadzora predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov kvalitetne gradnje in posredno uspešnosti celotnega projekta. V številnih primerih se izkaže, da je gradbeni nadzor zelo koristno nadgraditi tudi z drugimi storitvami svetovalnega inženiringa na strani naročnika, kot so:

 

 • pregled in uskladitev razpisne dokumentacije ter organizacija zbiranja ponudb vključno z evaluacijo,
 • terminska in vsebinska koordinacija med različnimi izvajalci del,
 • sodelovanje s projektantom, izvajalcem in z drugimi strankami v postopku, vodenje sestankov,
 • kvalitativno in finančno spremljanje investicije,
 • pomoč naročniku v upravnih in različnih drugih postopkih,
 • sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti v garancijski dobi.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE