Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Storitve

storitve.gif

Celovitost ponudbe in storitev zahteva od naših zaposlenih izredno široko polje osvojenega in apliciranega znanja. Zato naši strokovnjaki sodelujejo na vseh stopnjah celotnega investicijskega procesa: od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije do gradbenega nadzora, inženiringa ter predaje objekta naročniku. Pri teh dejavnostih lahko podjetje IBE aktivno sodeluje s svojimi storitvami na strani naročnika (investitorja) ali na strani dobaviteljev, če to zahteva zasnova projekta.

Vsako od zgoraj omenjenih področij je sestavljeno iz številnih aktivnosti, ki jih je nujno potrebno izvesti na zahtevni poti od naročila do končanega projekta.

Predhodne raziskave:

 • raziskava trga,
 • razvoj konceptov in planiranje,
 • ocene razvojnih možnosti.


Raziskave, razvoj, planiranje:

 • splošne ekonomske raziskave,
 • energetske študije,
 • študije racionalne rabe energije,
 • logistične študije,
 • prostorsko planiranje.


Investicijska dokumentacija:

 • dokumenti identifikacije investicijskega projekta,
 • predinvesticijska zasnova,
 • idejne rešitve,
 • idejni projekti,
 • investicijski programi,
 • plan financiranja investicije,
 • analiza vpliva objekta na okolje,
 • varnostna poročila.


Razpisna dokumentacija in oddaja del:

 • izdelava razpisne dokumentacije,
 • primerjava in vrednotenje ponudb,
 • svetovanje investitorju,
 • pomoč pri pogajanjih,
 • priprava pogodb.


Priprave na gradnjo:

 • premoženjsko pravne storitve,
 • izvedba upravnega postopka,
 • pridobivanje soglasij in dovoljenj za gradnjo.

Dokumentacija za gradnjo objekta:

 • projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • smernice za detajlno projektiranje,
 • detajlne predizmere,
 • statični in dinamični izračuni,
 • revizija in kontrola dokumentacije.


Vodenje gradnje in nadzor:

 • projektno vodenje,
 • zagotovitev kvalitete (QA),
 • organizacija kontrole kvalitete (QC),
 • informacijski sistemi za dokumentacijo,
 • terminsko planiranje,
 • gradbeno nadzorstvo.


Prevzem objekta in obratovanje:

 • sodelovanje pri tehničnem pregledu,
 • sodelovanje pri garancijskih meritvah,
 • obratovalna navodila in navodila za vzdrževanje,
 • fazno planiranje obratovanja,
 • obratovalni informacijski sistemi,
 • vodenje vzdrževanja,
 • šolanje kadrov.


Gradnja objekta:

 • vodenje gradnje objekta,
 • dobava in montaža opreme,
 • spuščanje v pogon,
 • predaja objekta naročniku.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE