IBE d.d.

V IBE je visoka kakovost opravljenih storitev vključena v uresničevanje temeljnega poslanstva družbe in je najpomembnejša sestavina skupnih vrednot in poslovne politike družbe. S politiko celovitega vodenja kakovosti uresničujemo vizijo družbe in določamo naslednje cilje:

  • IBE ostaja vodilna neodvisna svetovalna, projektantska in inženirska družba v Sloveniji, uveljavljena v širšem mednarodnem prostoru.
  • Vrhunska strokovnost in kakovost storitev sta ključni sestavini celostne podobe družbe.

Vodstvo in vsi sodelavci smo zavezani k uresničitvi ciljev kakovosti in si prizadevamo za:

  • dosledno izpolnjevanje zahtev naših naročnikov in za zadovoljevanje njihovih pričakovanj. Naš namen je, da bi naše storitve za naročnike v kar največji meri predstavljale prednost in korist in ustvarjale dodano vrednost.
  • izkoriščanje vseh svojih tehničnih, kadrovskih in organizacijskih potencialov, še zlasti strokovnosti, sposobnosti za izvedbo kompleksnih in interdisciplinarnih nalog, dolgoletne izkušnje, slovenske ter mednarodne strokovne in raziskovalne reference, poznavanje mreže domačih in tujih svetovalnih ter proizvodnih družb, visok nivo uporabljene informacijske tehnologije ter sodobno, prilagodljivo projektno organiziranost.
  • snovanje rešitev in izdelavo dokumentacije z doslednim upoštevanjem zakonodaje, pravnih zahtev, tehničnih predpisov ter v zvezi z njimi slovenske, mednarodne, evropske in tuje standarde. Pri projektiranju ter pri izboru tehnologij upoštevamo sodobne principe varovanja okolja, presojamo posledice posegov v okolje in prostor ter na ta način zagotavljamo, da so obremenitve okolja kar najmanjše oziroma v sprejemljivih mejah. Ob doslednem spoštovanju stroke zagotavljamo kakovostne, sodobne, ekonomične, konkurenčne in racionalne rešitve. V vseh pogledih zagotavljamo mednarodno sprejemljivo raven kakovosti naših storitev.
  • izvajanje postopkov za vodenje kakovosti v okvirih certificiranega sistema kakovosti, ki ustreza zahtevam standarda SIST EN ISO 9001:2015.
  • kakovost poslovanja, ki temelji na procesnem pristopu in razmišljanju na podlagi tveganja, nenehno izboljšujemo in pregledujemo primernost v vseh organizacijskih enotah in procesih v družbi. Upoštevaje merljive indikatorje kakovosti vsako leto pregledujemo, vrednotimo in izboljšujemo sistem kakovosti. Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti.

Vodstvo IBE je odgovorno, da na vseh nivojih in v vseh delih poslovnega procesa IBE, vzpostavlja pogoje za dosledno izpolnjevanje ciljev kakovosti. K temu sodijo informiranje, usposabljanje in motiviranje sodelavcev, katerih namen je dvigniti zavest o pomenu kakovosti in vzpodbuditi k ravnanju, ki je v skladu z najvišjimi standardi stroke in poslovne etike.

Naša usposobljenost, kreativnost in motivacija so temelji, na katerih sloni naš podjetniški uspeh. Vsak sodelavec je odgovoren za kakovost svojega dela in se zaveda, da je kakovost storitev IBE odvisna od aktivnega prispevka vsakega posameznika.

Nazaj na vrh