IBE d.d.

Zgodovina podjetja

Začetki...

IBE je bil ustanovljen kot Hidroelektroprojekt leta 1949 z namenom projektiranja hidroenergetskih objektov. Ustanovitev družbe, za katero je bistvene zasluge imel njen prvi direktor Valentin Tomše, se je zgodila z združitvijo:

  • skupine Projektni zavod Ljudske Republike Slovenije za hidrocentrale s sedežem v Ljubljani, ki je od leta 1946 projektirala HE Moste in pričela s projektom HE Medvode, 
  • skupine v Mariboru (Brigada Drava), ki je projektirala glavni projekt za HE Mariborski otok ter pričela 1948 s projektom HE Vuzenica, 
  • skupine Slovenija projekt iz Ljubljane, ki je projektirala transformatorske postaje in daljnovode, ter 
  • posameznikov, ki so prišli iz razformiranega centralnega projektivnega biroja Ministrstva za elektroprivredo v Beogradu.
Začetki...

...

Ustanovitveni akt je izdala vlada LRS in podjetju namenila vlogo projektanta elektroenergetskih objektov za republiko Slovenijo. V prvih letih razvoja se je dejavnost hitro širila tudi na druga energetska področja in družba se je preimenovala v Elektroprojekt.

V šestdesetih letih je dejavnost že pokrivala tudi industrijo in inženiring in družba je dobila ime Inženirski biro Elektroprojekt, iz katerega izhaja današnje ime IBE. V obdobju več kot polstoletnega razvoja je IBE z vključitvijo v številne investicijske projekte dal pomemben prispevek k tehniškim znanjem in razvoju Slovenije ter tako postal in postopno utrjeval položaj vodilne slovenske projektantsko svetovalne družbe.

Predvajaj posnetek ...

... in danes

V IBE so se zaradi narave dela in dolgoletne tradicije uveljavile skupne vrednote, ki vključujejo prepričanje sodelavcev o potrebnosti zagotavljanja visoke kakovosti naših storitev, sprejemanje osebne odgovornosti za realizacijo sprejetih obveznosti in delo v skupinah, kar prispeva k boljšim rezultatom in prenosu znanja na mlajše sodelavce ter ne nazadnje sprejemanje standardov poslovne etike ter določil kodeksa inženirskih svetovalnih podjetij.

Predvajaj posnetek ... in danes

Pomembni mejniki

1949

Iz bivše projektantske skupine na hidroelektrarni Mariborski otok se je ustanovilo podjetje za projektiranje hidroenergetskih objektov na reki Dravi pod imenom Hidroelektroprojekt.

1960

Razširitev dejavnosti podjetja na druga tržna področja energetike in preimenovanje v Elektroprojekt.

1968

Vstop na tržna področja industrije in infrastrukture ter sprememba naziva podjetja v Inženirski biro Elektroprojekt (skrajšano IBE).

1982

Začetek obratovanja Nuklearne elektrarne Krško s polno močjo

1994

Privatizacija podjetja in transformacija v sodobno delniško družbo z nazivom IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring (skrajšano IBE d.d.).

2000

Ustanovitev obvladujoče delniške družbe IBE Holding, d.d., partnerska družba, ki temelji na partnerstvu širšega kroga zaposlenih in zagotavlja neodvisnost matični družbi IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring.

2017

Otvoritev Hidroelektrarne Brežice

2022

Otvoritev daljnovoda Cirkovce-Pince

Nazaj na vrh