IBE d.d.
Ustvarjamo in prenašamo energijo

Energetika

Ustvarjamo in prenašamo energijo

Pionirji energetike

Energetika je tržno področje, ki ima v podjetju IBE najdaljšo tradicijo in predstavlja temeljno dejavnost družbe. S tovrstnimi projekti in izzivi se spopadamo že od ustanovitve leta 1949 in jih odtlej tudi uspešno rešujemo.

Prilagajanje tehnološkim izzivom skozi desetletja razvoja, obvladovanje novih znanj in prenašanje znanja starejše generacije na mlajši rod so predpogoj, da izvajamo celovito strokovno podporo pri gradnji in obnovi energetskih objektov. 

Naši strokovnjaki sodelujejo pri realizaciji projektov na sledečih področjih:

 • Obnovljivi viri energije:
  • vodna energija
  • sončna energija
  • vetrna energija
  • geotermalna energija
  • biomasa
 • Jedrska energija in sevalni objekti
 • Termo energija
 • Prenos in distribucija električne energije
 • Sistemi vodenja in zaščite
 • Komunikacijski sistemi

Velika kompleksnost energetskih projektov zahteva sodelovanje velikega števila strokovnjakov različnih strok: geologi, seizmologi, statiki, gradbeni specialisti za materiale, za tehnologijo in organizacijo gradnje, hidrologi in hidravliki, strojni specialisti, elektro specialisti, arhitekti, krajinski arhitekti ter drugi specialisti. Zaradi velikih posegov v prostor, ki jih človek gradi in nas zatem desetletja spremljajo v našem življenjskem okolju, se pri snovanju in umeščanju v prostor ter izdelavi investicijske dokumentacije tehničnim strokam pridružujejo še naravoslovne in posamezne družboslovne stroke.

Vodna energija

Hidroelektrarne kot zanesljiv in obnovljiv vir cenovno ugodne električne energije so izjemnega pomena v vsakem energetskem sistemu. Hidroelektrarne, ki sodijo v skupino najzahtevnejših inženirskih objektov so sestavljene iz niza objektov: pregrade, akumulacijski bazeni, derivacije s potrebno opremo (kanali, dovodni rovi in cevovodi, vodostani, pomožni in regulacijski objekti) ter strojnice, v katerih se odvija proces pretvorbe mehanske energije vode v električno energijo.

Poleg osnovne funkcije, proizvodnje električne energije, hidroelektrarne opravljajo še nekaj drugih pomembnih nalog, kot so poplavna varnost, regulacija vodnega režima in sekundarna regulacija frekvence in moči v elektroenergetskem sistemu. Akumulacije hidroelektrarn predstavljajo v danem trenutku pomembno rezervo za elektroenergetski sistem, kar povečuje njegovo stabilnost in pozitivno vpliva na kvaliteto dobave električne energije.

Vodna energija

Sončna energija

Eden izmed načinov uporabe sončne energije je pretvorba le-te v električno energijo s pomočjo uporabe fotonapetostne tehnologije kar prinaša naslednje ključne prednosti: 

 • obnovljiv vir energije, ki pri sami proizvodnji električne energije ne povzroča emisij toplogrednih plinov ali drugih onesnaževal 
 • nizki obratovalni stroški
 • energija se lahko proizvaja na mestu uporabe, kar zmanjšuje potrebo po prenosu električne energije na dolge razdalje 
Sončna energija

Jedrska energija

Jedrski in sevalni objekti so objekti, v katerih se ravna z viri sevanja ali pa so viri sevanja v njih nameščeni in za katere veljajo posebni predpisi s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti. Poleg običajnih storitev s področja izdelave projektne in investicijske dokumentacije, družba IBE na področju jedrskih in sevalnih objektov vključuje tudi vsebine povezane z zahtevami in predpisi s področja jedrske varnosti.

Jedrska energija

Termo energija

Navkljub intenzivnemu prehodu na OVE, so za ustrezno delovanje elektronergetskega sistema pomembni tudi termo energetski objekti, kot so termoelektrarne, toplarne, plinske elektrarne in industrijska energetska postrojenja. IBE izvaja projekte na naslednji področjih:

 • plinske elektrarne in plinsko parne elektrarne,
 • termoelektrarne,
 • toplarne,
 • kombinirani procesi.
Termo energija

Prenos in distribucija električne energije

Naprave za prenos in distribucijo električne energije povezujejo proizvodnjo s porabniki električne energije in predstavljajo nujen in nepogrešljiv del elektroenergetskega sistema. Naprave za prenos električne energije, katerih naloga je transport večjih količin električne energije na večje razdalje, so daljnovodi, kablovodi, razdelilne transformatorske postaje in stikališča. IBE je močno prisoten na področju prenosa in distribucije električne energije od svoje ustanovitve dalje.

Prenos in distribucija električne energije

Sistemi vodenja in zaščite

Sistemi vodenja in zaščite zagotavljajo zanesljiv in fleksibilen nadzor nad proizvodnjo in prenosom električne energije in so ključnega pomena za obvladovanje celotnega elektroenergetskega tehnološkega procesa. Pri načrtovanju in implementaciji sistemov vodenja in zaščite imamo v IBE dolgoletne izkušnje tako z opremo, ki je nameščena v elektroenergetskih proizvodnih, prenosnih in distribucijskih objektih na lokalnem, kakor tudi na nivoju centrov vodenja.

Sistemi vodenja in zaščite

Referenčni projekti

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Piva

Hidroelektrarna Piva

RTP Cirkovce

RTP Cirkovce

Nazaj na vrh