IBE d.d.
Projekt

Projekt

Hidroelektrarna Brežice

Naziv objekta

Hidroelektrarna Brežice

Investitor/Naročnik

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.; Slovenija

Lokacija

Brežice, Slovenija

Časovno obdobje

2008-2017

Velikost / Zmogljivost objekta

Nazivna moč: 45,3 MW, instalirana moč: 3 x 21,3 MW/ 3 x 21,5 MVA

Hidroelektrarna Brežice je predzadnja in najmočnejša v verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi ter prvi projekt, ki smo ga izdelali v BIM tehonlogiji.

Splošno

Hidroelektrarna Brežice, z nazivno močjo 51.8 MW, predstavlja predzadnjo stopnjo v nizu šestih hidroelektrarn, ki so zasnovane na odseku spodnje Save. Njena zasnova temelji na akumulacijsko pretočnem tipu, opremljene s tremi dvojno reguliranimi vertikalnimi Kaplanovimi turbinami in petimi prelivnimi polji.

Z nazivnim pretokom 500 m³/s in padcem 11 metrov elektrarna izkorišča potencial vode iz akumulacijskega bazena s prostornino 19.300.000 m³. Te danosti omogočajo letno proizvodnjo 161 GWh električne energije iz obnovljivega vira, kar izpostavlja ključno vlogo elektrarne v trajnostno naravnanem energetskem sistemu. 

S proizvedeno električno energijo, lahko oskrbi cca. 42.370 gospodinjstev.

Splošno

Poplavna varnost

Pri načrtovanju hidroelektrarne je ključnega pomena zagotavljanje poplavne varnosti, kar je predstavljalo poseben izziv pri HE Brežice, saj je akumulacija umeščena na območju velikega naravnega zadrževalnika poplavnih vod.

Za reševanje tega problema je bil na levem bregu zgrajen 150 m dolg visokovodni razbremenilnik, ki preko sedmih 20 m prelivnih polj kontrolirano poplavlja retenzijsko območje, ko pretoki Save pri HE Krško dosežejo 2.900 m3/s

Poplavna varnost

Ekologija in okolje

V prizadevanju ohranjanja ekološkega ravnovesja reke, se je na levem bregu, ob jezovni zgradbi Hidroelektrarne Brežice. izvedel prehod za vodne organizme, ki v dolžini 920 m omogoča vodnim organizmom premagovanje 16 m višinske razlike med zgornjo in spodnjo vodo. 

Sestavljajo ga vtočni objekt L oblike opremljen s 6 regulacijskimi zapornicami in obdan s 15 predfabriciranimi armiranobetonskimi prekati. Sonaravni odsek v dolžini 832 m je zasnovan s tolmuni, skrivališči in drstišči, ki nudijo zatočišč številnim vrstam.

Ekologija in okolje

Storitve IBE

V sklopu storitev je IBE za naročnika izdelal:

  • Idejni projekt,
  • investicijski program,
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • projekt za razpis,
  • projekt za izvedbo,
  • projekt izvedenih del

Projekti s področja Energetike

Hidroelektrarna Piva

Hidroelektrarna Piva

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Moste

Hidroelektrarna Moste

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh