IBE d.d.
Projekt

Projekt

RTP Cirkovce

Naziv objekta

RTP Cirkovce

Investitor/Naročnik

ELES d.o.o.

Lokacija

Cirkovce, Slovenija

Časovno obdobje

2013-2022

Velikost / Zmogljivost objekta

moč: 400/110 KV

Z novo RTP postajo Cirkovce in daljnovodom Cirkovce-Pince je uresničena prva mednarodna povezava preko prenosnega omrežja s sosednjo Madžarsko.

Osnovna izhodišča in cilji

Zgrajeni dvosistemski 400 kV daljnovod za povezavo z Madžarsko povečuje prenosne zmogljivosti iz smeri vzhoda proti zahodu. V severovzhodnem delu Slovenije se 400 kV stikališče nahaja v RTP Maribor, vendar je že zasedeno in nima možnosti za širitev. Zato se gradi novo 400 kV stikališče v RTP Cirkovce, ki bo omogočilo tudi nadgradnjo 220 kV prenosnega omrežja na 400 kV napetostni nivo.

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

Prilagoditve na predvidene koridorje 400 kV daljnovodov in na obstoječe 220 kV in 110 kV daljnovode so postavile zahtevo, da izhajajo 400 kV daljnovodi iz postaje v smeri proti vzhodu. Za to bo uporabljen sistem gradnje 400 kV stikališča s cevnimi zbiralnicami, ki so kompaktne, pregledne in sposobne obvladovati visoke tokovne obremenitve. Orientacija 400 kV stikališča bo sever-jug, mikrolokacija pa bo pomaknjena v koridorje 400 kV in 220 kV daljnovodov, s 110 kV povezavo preko kablovoda in novim 110 kV stikališčem v bližini 400 kV stikališča.

Obstoječe 110 kV stikališče se popolnoma zamenja z novim, ki uporablja tehnologijo kovinsko oklopljenih s plinom izoliranih naprav (GIS), nameščenega med obstoječim 110 kV stikališčem in prihajajočim novim 400 kV stikališčem na severovzhodnem vogalu. Novi 110 kV GIS postroj, skupaj s potrebnimi pomožnimi napravami, zagotavlja neodvisno in nemoteno obratovanje tako 110 kV kot tudi 400 kV stikališča.

Uresničevanje ciljev

Storitve IBE

IBE je kot projektant od samega začetka projekta sodeloval pri izdelavi vseh faz projektne dokumentacije, od strokovnih podlag investicijske dokumentacije, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pa vse do dokumentacije za razpis (DZR), ki je služila kot tehnična osnova za izbiro izvajalca. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) je bila osnova za pričetek izvedbenih del, ki so se zaključila z izdelano projektno dokumentacijo izvedenih del (PID).

Podobni referenčni projekti:

Termoelektrarna Brestanica

Termoelektrarna Brestanica

NEK - Suho skladišče izrabljenega goriva

NEK - Suho skladišče izrabljenega goriva

RTP Kobarid

RTP Kobarid

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh