IBE d.d.
Projekt

Projekt

Daljnovod Cirkovce - Pince

Naziv objekta

Daljnovod 2 x 400 KV Cirkovce-Pince in RTP 400/110 KV Cirkovce

Investitor/Naročnik

ELES d.o.o.

Lokacija

Cirkovce - Pince, Slovenija

Časovno obdobje

1996 - 2022

Velikost / Zmogljivost objekta

Daljnovod: nazivna napetost: 400 kV, dolžina: 79 km; Stikališče: RTP Cirkovce: 400/110 kV

Daljnovod Cirkovce-Pince povečuje zanesljivost prenosnega omrežja in delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema.

Osnovna izhodišča in cilji

Daljnovod DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince je na 400 kV napetostnem nivoju medsebojno povezal Slovenijo in Madžarsko, ki kot edina sosednja država s Slovenijo do sedaj ni imela vzpostavljene povezave. Širše gledano pomeni daljnovod DV 2 x 400 kV na relaciji Cirkovce–Pince del povezave med tremi državami: Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo, s čimer se je povečala zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, močno povečala uvozna prenosna zmogljivost in zanesljivost prenosnega omrežja v tem delu države ter izboljšala zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji ob izpadih večjih proizvodnih objektov oziroma drugih nepredvidenih dogodkih in obratovalnih težavah.

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

Začetek uresničevanja zastavljenega cilja sega v davno leto 1996, ko se je pričelo z izdelavo idejnih zasnov, na podlagi katerih je bila leta 2006 izbrana končna varianta kot osnova za pripravo podrobnejših strokovnih podlag – idejnega projekta za državni lokacijski načrt. V sklopu podrobnega umeščanja daljnovoda v prostor v letih od 2006 do 2012, so obenem potekala tudi intenzivna usklajevanja, tako z nosilci urejanja prostora, kot tudi z lokalno skupnostjo in zainteresirano javnostjo v 10 občinah. Tekom priprave projekta je prišlo tudi do dodatnih zahtev po premiku stikališča RTP Cirkovce na vzhod in prestavitvi dela trase DV 220 kV Cirkovce-Žerjavinec v dolžini 5,7 km. V obdobju priprave projektne dokumentacije je bilo na posameznih odsekih izvedenih več kot 20 optimizacij, kar je imelo za posledico tudi izdelavo več dopolnitev Idejnega projekta.

Leta 2012 se je pričelo pridobivanje služnosti, izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter pridobivanje mnenj na podlagi katerih je bilo v letu 2020 pridobljeno prvo delno gradbeno dovoljenje.

Izzivi in posebnosti

Tehnične rešitve izvedbe daljnovoda so bile projektirane skladno zakonodajo, ki pogojuje uporabo slovenskih SIST standardov na področju projektiranja daljnovodov. Zaradi ornitoloških zahtev in zakonodaje s področja letalstva, se je na delu trase prilagodila konstrukcija stebrov na način, da se je uporabila oblika glave »donava«, kar je prvi primer uporabe te oblike glave na 400 kV napetostnem nivoju v Sloveniji. Prav tako je bil prvič uporabljen spremenjen snop, ki uvaja dodatni vodnik, kar se je odražalo tako pri novem mehanskem dimenzioniranju posameznih delov opreme kot tudi zasnovi stebrov in temeljev. V IBE smo tako za ta projekt na novo zasnovali paleto dvosistemskih jeklenih predalčnih stebrov, prav tako smo uporabili zelo redko rešitev globokega temeljenja z uvrtanimi armirano betonskimi piloti.

Izzivi in posebnosti

Storitve IBE

IBE je kot projektant od samega začetka projekta sodeloval pri izdelavi vseh faz projektne dokumentacije, od strokovnih podlag, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pa vse do  dokumentacije za razpis (DZR), ki je služila kot tehnična osnova za izbiro izvajalca. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) je bila osnova za pričetek izvedbenih del, ki so se zaključila z izdelano projektno dokumentacijo izvedenih del (PID).

Podobni referenčni projekti:

RTP Kobarid

RTP Kobarid

Hidroelektrarna Piva

Hidroelektrarna Piva

TE-TOL Ljubljana

TE-TOL Ljubljana

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh