IBE d.d.
Projekt

Projekt

Kompresorska postaja Ajdovščina

Naziv objekta

Kompresorska postaja Ajdovščina

Investitor/Naročnik

Plinovodi d.o.o.

Lokacija

Ajdovščina, Slovenija

Časovno obdobje

2004-2010

Velikost / Zmogljivost objekta

70 bar, 250.000 sm3/h

Kompresorska postaja Ajdovščina je osnovni gradnik slovenskega prenosnega plinovodnega omrežja.

Osnovna izhodišča in cilji

Kompresorska postaja Ajdovščina predstavlja enega pomembnejših objektov slovenskega prenosnega plinovodnega omrežja.

 Kompresorska postaja Ajdovščina služi oskrbi Republike Sloveniji z zemeljskim plinom iz smeri Italije. KP Ajdovščina je opremljena s tremi kompresorji zemeljskega plina s skupno kapaciteto 250.000 Nm3/h pri načrtovanem tlaku 70 bar(n). 

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

Kompresorska postaja Ajdovščina je izrednega pomena za oskrbo slovenskega prenosnega plinovodnega omrežja, saj je ključna za zagotavljanje ustreznih pretočnih in tlačnih razmer, kar omogoča povečanje zanesljivosti celotnega prenosnega plinovodnega sistema, in nemoten prenos zemeljskega plina preko in v Slovenijo.

Uresničevanje ciljev

Storitve IBE

IBE je izdelal strokovne podlage za DPN, idejno zasnovo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dokumentacijo za razpis del, projekt za izvedbo, elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja, in projekt izvedenih del.

Med gradnjo je IBE sodeloval v vlogi tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora.

Podobni referenčni projekti:

Železniški predor Pekel

Železniški predor Pekel

Prenosni in distribucijski plinovodi

Prenosni in distribucijski plinovodi

Kompresorska postaja Kidričevo

Kompresorska postaja Kidričevo

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh