IBE d.d.
Projekt

Projekt

Prenosni in distribucijski plinovodi

Naziv objekta

Prenosni in distribucijski plinovodi

Investitor/Naročnik

Plinovodi d.o.o.

Lokacija

Slovenija

Časovno obdobje

2004-2014

Velikost / Zmogljivost objekta

Prenosni plinovodi: od DN 400-DN 800, od 50-70 bar

Plinovodi zagotavljajo neoviran prenos in distribucijo plina od proizvodnih mest do končnih uporabnikov. 

Osnovna izhodišča

Zemeljski plin je produkt razkroja organskih snovi, je najčistejše gorivo fosilnega izvora, z najmanjšo emisijo CO2 pri zgorevanju. Je vsestransko uporaben v industriji, v gospodinjstvih oz. široki potrošnji, za proizvodnjo toplotne in električne energije, v soproizvodnji električne in toplotne energije in kot pogonsko gorivo v transportu (stisnjen zemeljski plin CNG in utekočinjen zemeljski plin LNG).

Zemeljski plin v plinastem stanju prenašano s pomočjo prenosnih plinovodov in kompresorskih postaj in merilno regulacijskih postaj, ki skupaj tvorijo prenosno plinovodno omrežje katero obsega: 1.200 km plinovodov, kompresorski postaji v Kidričevem in Ajdovščini ter 250 merilno regulacijskih postaj in tako povezuje večino slovenskih mest in industrijskih središč.

Osnovna izhodišča

Pogled v prihodnost in razvoj prenosnih plinovodnih sistemov

Razogljičenje plinskega sistema bo v prihodnosti temeljilo na nadomeščanju zemeljskega plina z obnovljivimi plini, kot so biometan, sintetični metan in zeleni vodik. Sintetični metan in biometan sta po sestavi zelo podobna zemeljskemu plinu in ju je možno vtiskavati v prenosni sistem.

Za prehod na obnovljive vire energije (OVE) in ozelenitev plinovodnega sistema do leta 2030, je predvidena izvedba pilotnega projekta injiciranja zelenega vodika, ki je proizveden z elektrolizo vode s pomočjo električne energije iz obnovljivih virov energije (sončna, vetrna ali hidroelektrična energija),

Tovrstni skupni projekti Slovenske iniciative za povezovanje sektorjev (P2G - Power To Gas), ter PCI vodikovodnih projektov predstavljajo konkretne korake v smeri zmanjševanja ogljičnega odtisa, diverzifikacije energetskega sistema ter spodbujanja trajnostnega razvoja v sektorju energije.

Storitve IBE

IBE je sodeloval in sodeluje pri projektiranju večine projektov prenosnega plinovodnega omrežja v Republiki Sloveniji, katere dejavnosti obsegajo: strokovne podlage za umeščanje prenosnih plinovodov v prostor s pomočjo državnih prostorskih načrtov, izdelovanje dokumentacije za pridobivanje dovoljenj za gradnjo, izdelava razpisov za gradnjo objektov ter priprava projektov za izvedbo. IBE zaposluje strokovno celovit team strokovnjakov vseh strok za načrtovanje in umestitev objektov prenosnega plinovodnega sistema v prostor.

V obdobju od 2004-2014 smo v družbi IBE izdelali projektno dokumentacijo za naslednje izvedene prenosne plinovode :

 • M2/1, Rogaška Slatina – Trojane, DN 800, 70 bar, novogradnja, 86 km
 • M2/1, Trojane - Vodice, DN800, 70 bar, novogradnja, 36km
 • M1/3, Avstrija – Slovenija (MMRP Ceršak), DN800, 70 bar, novogradnja, 3 km
 • prenosni plinovod do MRP Štore, novogradnja, 50 bar, 1,5 km
 • M1/1, Kidričevo - Rogatec, DN800, 70 bar, novogradnja, 32km
 • M2/1, Rogatec – Rogaška  Slatina, DN800, 70 bar, novogradnja, 9 km
 • R25D, Šentrupert - Šoštanj, DN400, 70 bar, novogradnja, 32km

   V obdobju od 2014-2024 smo za različne naročnike izdelali tudi projektne dokumentacije za naslednje distribucijske plinovode :

 • ISTRABENZ Plini d.o.o. plinifikacije občin Litija in Koper;
 • DOMPLAN d.d. Plinovodno omrežje Stražišče, Drulovka;
 • ADRIAPLIN d.o.o. plinifikacije občin; Ajdovščina, Ptuj, Zreče, Kamnik, Murska Sobota, Brežice, Čatež, Krško;
 • Sanacija merilno regulacijskih postaj (MRP) Hrastnik, Murska Sobota, Zreče.

Podobni referenčni projekti:

Kompresorska postaja Kidričevo

Kompresorska postaja Kidričevo

Kompresorska postaja Ajdovščina

Kompresorska postaja Ajdovščina

Železniški predor Pekel

Železniški predor Pekel

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh