IBE d.d.
Projekt

Projekt

RTP Litostroj

Naziv objekta

RTP Litostroj

Investitor/Naročnik

Elektro Ljubljana d.d

Lokacija

Ljubljana, Slovenija

Časovno obdobje

2005-2010

Velikost / Zmogljivost objekta

Napetostni nivoji: 110/35/20kV 2x40MVA na 20kV in 1x 31,5MVA na 35kV

RTP Litostroj povečuje stabilnost oskrbe z električno energijo v industrijski coni Šiška.

Osnovna izhodišča in cilji

Osnovna potreba po stabilni in kvalitetni električni energiji v mestu Ljubljana - območje Šiška je botrovala projektu izgradnje novega RTP 110/35/20kV Litostroj. Območje je pred izgradnjo RTP 110/35/20kV Litostroj napajala obstoječa RTP 110/10kV Šiška. Analiza povečane porabe električne energije industrije na območju Šiške, ter želja Elektra Ljubljane, da na dolgi rok izvede postopen prehod porabnikov mesta Ljubljane iz 10kV na 20kV nivo, je pokazala nujnost izgradnje nove RTP 110/35/20kV Litostroj.

Osnovna izhodišča in cilji

Ustvarjanje rešitev

Rešitev umestitve RTP 110/35/20kV Litostroj v prostor se je iskala med naslednjimi variantami:

  • zunanje 110kV stikališče, 
  • zunanje 110kV stikališče v GIS izvedbi in 
  • notranje 110kV stikališče v GIS izvedbi. 

Investitor se je po naši podrobni analizi odločil za izvedbo RTP 110/35/20kV Litostroj po slednji varianti. 

V 110kV omrežje je RTP Litostroj vključena s kabelsko povezavo proti RTP Šiška in dvosistemskim daljnovodom proti RTP Kleče.

Za distribucijsko področje Ljubljana – mesto je bila RTP Litostroj prva RTP , ki je v celoti zgrajena za 20kV napetostni nivo. 35kV napetost je namenjena livarskemu delu proizvodnje v Litostroju.

Izzivi in posebnosti

Glavni izziv v fazi izdelave projekta za izvedbo, je predstavljala odločitev naročnika, da se na fasado objekta dodatno umestijo tudi fotonapetostni moduli. Kljub temu, da je bila zasnova fasade predhodno oblikovno že definirana, nam je z dodatno umestitvijo fotonapetostnih modulov uspelo ohraniti prvotno podobo fasade.

Izvedba projekta v letu 2008 je predstavljala enega izmed pionirskih primerov uporabe tovrstnih fasadnih sončnih elektrarn v Sloveniji, na kar smo še vedno ponosni.

Izzivi in posebnosti

Storitve IBE

IBE je izdelal idejne rešitve, idejno zasnovo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dokumentacijo za razpis in projekta za izvedbo.

Med gradnjo je IBE sodeloval v vlogi tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora.

Podobni referenčni projekti:

NEK - Utrjena zgradba BB2

NEK - Utrjena zgradba BB2

Daljnovod Cirkovce - Pince

Daljnovod Cirkovce - Pince

RTP Divača

RTP Divača

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh