Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Gimnazija MosteLokacija

SLOVENIJA

Velikost oz. zmogljivost

Neto etažna površina: 5.116 m2; površina šolske ploščadi: 900 m2

Investitor / Naročnik

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT; SLOVENIJA

Časovno obdobje

2003-2005

Opis objekta in storitev

Gimnazija Moste je locirana na Zaloški cesti 49, v Ljubljani, k.o. Vodmat, parc. št. 160, 161, 159/1, 159/2. Skupna površina zemljišča je 3883 m2. Na južni strani meji na Zaloško cesto, na zahodni na Prvomajsko ulico, na severu na zunanja javna športna igrišča in na vzhodu na zemljišče s poslovno stanovanjskim objektom. Namen dvoletne prenove šolskega poslopja je bil zagotoviti manjkajoče prostore za kakovostno izvajanje pouka v skladu z zahtevami, opredeljenimi v projektni nalogi.

Storitve IBE, d.d. so pri prenovi in pri zidavi gimnazije Moste v sodelovanju arhitektom Mitjo Suhadolcem zajemale izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za razpis, projekta za izvedbo, projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje.

Zaradi rekonstrukcije obstoječega šolskega poslopja, konstrukcijskih in potresnih ojačitev, gradnje novega prizidka z dodatnimi prostori šole ter nove telovadnice na severni strani objekta so bila potrebna razna rušitvena dela (leseno skladišče, obrat hitre prehrane, stara telovadnica ter manjše rušitve v obstoječem delu šolskega poslopja). Prenova je tako zajela celotno obnovo obstoječega šolskega poslopja, dograditev kletnih prostorov, spremembo namembnosti podstrešnih prostorov in priključitev na obstoječe komunalne vode.

Novi del objekta je prizidan k obstoječemu na severnem delu parcele. Med šolskim poslopjem ter novim poslopjem z učilnicami je izvedeno novo komunikacijsko jedro. Pri tem je ohranjena gradbena linija obstoječega objekta ob Prvomajski ulici. Glavni vhod v šolski in upravni del objekta je z Zaloške ulice, vhod v novo telovadnico je s Prvomajske ulice. S Prvomajske ulice je tudi servisni vhod (dostava) za kuhinjo. Na vzhodni fasadi novega objekta sta dva vhoda - izhoda iz telovadnice (zunanji stopnišči). Oba glavna vhoda v objekt omogočata neovirano gibanje funkcionalno oviranim osebam.

Pri prenovi se je ohranila funkcionalna celovitost starega in novega objekta. Upoštevane so konservatorske smernice, saj stoji objekt na območju, ki je varovan kot urbanistično arhitekturna dediščina.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE